Rheolwr Polisi a Phartneriaethau Strategol

Location
Ruthin
Salary
£32000 - £375000 Per Annum
Posted
22 Jan 2020
Closes
10 Feb 2020
Ref
1627
Hours
Full Time
Contract Type
Permanent

Mae gennym gyfle gwych i ddarparu arweinyddiaeth ar gyfer elusen flaenllaw yn eu swyddfa Cymru.

Swydd: Rheolwr Polisi a Phartneriaethau Strategol

Lleoliad: Swyddfa Cymru, Rhuthun

Oriau: 37 awr yr wythnos

Cyflog: £ 32,000 - £ 37,500

Contract: Parhaol

Buddion: Byddwch yn cael 25 diwrnod o wyliau â thâl (yn codi i 29 diwrnod gyda chynyddiadau gwasanaeth) ynghyd ag 8 gwyl banc, Cynllun Pensiwn Personol, Cynllun Arian Parod Gofal Iechyd, Cynllun Gostyngiad Ar-lein, Rhaglen Cymorth i Weithwyr, Cynllun Dyfarniadau Staff, Cynllun Tâl Salwch Cwmni,

Dyddiad Cau: 10fed Chwefror

Dyddiad Cyfweld: 19eg Chwefror

Mae swyddfa Cymru ein cleientiaid yn swyddfa ar gyfer Cymru gyfan a chefnogir hi gan Lywodraeth Cymru. Fel cynrychiolydd cenedlaethol meithrinfeydd, maent yn darparu cyswllt strategol rhwng y Llywodraeth ac ymarferwyr rheng flaen a lleoliadau blynyddoedd cynnar, gan ganolbwyntio ar y nod a rennir o bolisi ac arfer da sy’n gwella canlyniadau i blant.

Maent wedi ymrwymo i gefnogi nodau Llywodraeth Cymru o fynd i’r afael â thlodi a datblygu a chryfhau ei chefnogaeth i ddarpariaeth meithrinfa ddydd ledled Cymru.

Y Rôl

Bydd y Rheolwr Polisi a Phartneriaethau Strategol yn darparu arweinyddiaeth i swyddfa Cymru wrth gyflawni eu nodau cyffredinol. Mae'n bodoli i ddarparu'r cyswllt strategol rhwng swyddfa Cymru a rhanddeiliaid allweddol yn Llywodraeth Cymru, partneriaid allweddol yn sector y blynyddoedd cynnar, awdurdodau lleol a sefydliadau cenedlaethol eraill. Bydd y Rheolwr Polisi a Phartneriaethau Strategol yn gweithio i sicrhau datblygiad cynaliadwy tîm Cymru a gwella enw da a pherthynas y sefydliad â phartneriaid a darparwyr blynyddoedd cynnar ledled Cymru.

Amdanoch chi

Fel Rheolwr Polisi a Phartneriaethau Strategol byddwch yn gyfathrebwr rhagorol gyda'r gallu i arwain tîm a chydweithwyr ar draws sefydliad i sicrhau canlyniadau. Bydd gennych:

• Gradd anrhydedd da neu gyfwerth

• Gwybodaeth dda o'r sector blynyddoedd cynnar a gofal plant.

• Dealltwriaeth o'r hyn yw ansawdd da yn y blynyddoedd cynnar a gofal plant.

• Dealltwriaeth o'r fframwaith rheoleiddio ar gyfer blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

• Profiad o weithio ar lefel gynghori / rheoli uwch yn y sector addysg, gofal plant neu sector cysylltiedig.

• Dealltwriaeth o'r Llywodraeth a pholisi lleol yng Nghymru.

• Arddangos y gallu i ddatblygu strategaeth.

• Profiad o waith amlasiantaethol.

• Profiad amlwg o waith datblygu prosiect.

• Profiad o ddatblygu, ysgrifennu a chyflwyno ceisiadau prosiect.

• Profiad a hygrededd wrth weithio gydag awdurdodau lleol gan gynnwys profiad o gynllunio strategol a rheoli prosiectau.

• Dealltwriaeth drylwyr o ffynonellau cyllid posibl ar gyfer sefydliadau datblygu'r trydydd sector neu'r gwasanaethau gofal plant.

I wneud cais gofynnir ichi gyflwyno'ch CV ynghyd â llythyr eglurhaol yn nodi sut mae'ch sgiliau, eich gwybodaeth a'ch profiad yn cwrdd â gofynion y rôl.

Ynglyn â'r Sefydliad

Mae ein cleient yn gymdeithas elusennol ac yn cynnig elodaeth genedlaethol yn benodol ar gyfer meithrinfeydd. Maent yn gweithio mewn partneriaeth â meithrinfeydd, awdurdodau lleol, llywodraeth genedlaethol ac ystod o bartneriaid i ddatblygu amgylchedd lle gall dysgu cynnar a gofal ffynnu.

Mae'r sefydliad wedi ymrwymo i bolisi o gyfle cyfartal ac mae'n gwrthwynebu'n gryf i wahaniaethu mewn cymdeithas.

Efallai bod gennych brofiad mewn meysydd fel Polisi, Strategaeth, Strategol, EYF, Blynyddoedd Cynnar, Meithrinfa, Meithrinfeydd, Rheolwr Polisi a Strategol, Rheolwr Polisi, Rheolwr Strategaeth, Rheolwr Strategol.