Policy Advisors / Cynghorydd Polisi x2

Location
Multi-Location
Salary
£24,466
Posted
05 May 2021
Closes
19 May 2021
Hours
Full Time
Contract Type
Permanent

Location

Multi-location (in any of our FSA Offices - Belfast, Cardiff, Birmingham, London or York), or home based in the UK. Please be aware that this role can only be worked within the UK and not overseas. Occasional UK travel will be required with the possibility of overnight stays. Gweithio o sawl lleoliad (yn unrhyw un o Swyddfeydd yr ASB – Caerdydd, Belfast, Birmingham, Llundain neu Efrog), neu gartref yn y Deyrnas Unedig (DU). Dim ond yn y DU y gellir ymgymryd â’r rôl hon ac nid o dramor. Bydd angen teithio o bryd i'w gilydd o fewn y DU gyda'r posibilrwydd o aros dros nos.

About the job Summary

The FSA is a non-ministerial department of over 1300 people, with a big vision – to drive change in the food system so that it delivers “food we can trust”. Our primary goal is to continue to protect public health and UK consumers’ wider interest in food. As we have now exited the EU the FSA faces a significant period of change and activity.

An exciting opportunity has arisen as part of the Standards Policy team in the FSA Wales Directorate.

The Standards Policy team are responsible for the development and implementation of food policy and regulation in Wales. The team manage and develop food policy related to regulated products, provision of food information, risk assessment and standards. A key objective of the team is to manage changes to the regulatory landscape related to EU Exit and the Northern Ireland Protocol. The roles offer an excellent opportunity to gain experience of policy making and the regulatory landscape in Wales.

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn adran anweinidogol sydd â dros 1300 o aelodau staff, gyda gweledigaeth fawr – sbarduno newid yn y system fwyd er mwyn sicrhau “bwyd y gallwn ymddiried ynddo”. Ein prif nod yw parhau i ddiogelu iechyd y cyhoedd a buddiannau ehangach defnyddwyr y DU mewn perthynas â bwyd. Gan ein bod bellach wedi ymadael â’r Undeb Ewropeaidd (UE), mae'r ASB yn wynebu cyfnod sylweddol o newid a gweithgarwch.

Mae cyfle cyffrous wedi codi fel rhan o’r Tîm Polisi Safonau yng Nghyfarwyddiaeth yr ASB yng Nghymru.

Mae'r Tîm Polisi Safonau yn gyfrifol am ddatblygu a gweithredu polisïau a rheoliadau bwyd yng Nghymru. Mae'r tîm yn rheoli ac yn datblygu polisi bwyd sy'n gysylltiedig â chynhyrchion wedi’u rheoleiddio, darparu gwybodaeth am fwyd, asesu risg a safonau. Un o brif amcanion y tîm yw rheoli newidiadau i'r dirwedd reoleiddio sy'n gysylltiedig ag Ymadael â'r UE a Phrotocol Gogledd Iwerddon. Mae'r rolau hyn yn gyfle gwych i ennill profiad o lunio polisi a'r dirwedd reoleiddio yng Nghymru.

Job description

The post holders will be assisting colleagues working in their team, contributing to establishment and maintenance of working relationships, managing processes and communications, and providing organisational support. The post holders will work both autonomously within the team and collaboratively across FSA.

Duties include:
• Collate and monitor enquiries on a range of subjects, referring them to the relevant colleagues across FSA in Wales, but also responding directly where appropriate.
• Maintain and update relevant enquiry databases to ensure responses are available to all team members and actioned in a timely manner.
• Produce and issue consultation documents in relation to food and feed legislation, collating responses and producing consultation summaries.
• Undertake administrative functions for the team including diary maintenance, information sharing and management, and internal communications.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cynorthwyo cydweithwyr o fewn eu tîm gan gyfrannu at sefydlu a chynnal perthnasoedd gwaith, rheoli prosesau a chyfathrebiadau, a darparu cefnogaeth sefydliadol. Byddant yn gweithio'n annibynnol o fewn y tîm ac ar y cyd ar draws yr ASB.

Mae’r dyletswyddau yn cynnwys:
• Casglu a monitro ymholiadau ar ystod o bynciau, gan eu cyfeirio at y cydweithwyr perthnasol ledled yr ASB yng Nghymru, ond hefyd ymateb yn uniongyrchol lle bo hynny'n briodol.
• Cynnal a diweddaru cronfeydd data ymholiadau perthnasol i sicrhau bod ymatebion ar gael i holl aelodau'r tîm a'u gweithredu mewn modd amserol.
• Cynhyrchu a chyhoeddi dogfennau ymgynghori mewn perthynas â deddfwriaeth bwyd a bwyd anifeiliaid, casglu ymatebion a llunio crynodebau ymgynghori.
• Ymgymryd â swyddogaethau gweinyddol ar gyfer y tîm gan cynnal dyddiaduron, rhannu a rheoli gwybodaeth, a chyfathrebu mewnol.
 

Responsibilities

Please read the attached Candidate Pack to discover further details about the role, our organisation, who we are looking for and the criteria we will assess against during the selection process. We look forward to receiving your application and wish you every success.

Darllenwch y Pecyn ar Gyfer Ymgeiswyr sydd ynghlwm i gael rhagor o fanylion am y rôl, ein sefydliad, yr ymgeisydd rydym ni’n chwilio amdano a'r meini prawf y byddwn ni'n asesu yn eu herbyn yn ystod y broses ddethol. Edrychwn ymlaen at weld eich cais gan ddymuno pob llwyddiant i chi.

Behaviours

We'll assess you against these behaviours during the selection process:

 • Changing and Improving
 • Communicating and Influencing
 • Working Together
 • Delivering at Pace

Benefits

Our candidate pack details the benefits that the FSA has to offer. Please also refer to the attached Terms and Conditions statement.

Things you need to know Security

Successful candidates must pass a disclosure and barring security check.

People working with government assets must complete basic personnel security standard checks.

Selection process details

This vacancy is using Success Profiles, and will assess your Behaviours and Experience.

Full details of the selection process are detailed in the attached candidate pack. This will consist of shortlisting against the essential and desirable person specification criteria stated. If successful at shortlisting stage, you will be invited to the final selection stage consisting of a behaviours-based interview.

In the event of receiving a large number of applications an initial sift may take place on just the identified lead criteria indicated below:
• Creating and responding to correspondence with colleagues and stakeholders outside the immediate team.

We particularly welcome applications from black and minority ethnic candidates as they are under-represented within our organisation at this level. All appointments are made on merit.

We actively review the deployment of talent on a periodic basis in the interests of optimising personal development and the achievement of business plans.

Our candidate pack details the benefits that the FSA has to offer. Please also refer to the attached terms and conditions statement.
Please note that a similar Policy Advisor job has been advertised and we would also welcome your application for this role.

A reserve list will be held for a period up to 12 months from which further appointment may be made.

Due to the nature of this platform, we cannot advertise posts fully bilingually.

Mae manylion llawn y broses ddethol i'w gweld yn y pecyn i ymgeiswyr sydd ynghlwm. Bydd hyn yn cynnwys llunio rhestr fer yn erbyn y meini prawf hanfodol a dymunol a nodir. Os ydych chi'n llwyddo i gyrraedd y rhestr fer, byddwch chi'n cael gwahoddiad i'r cam terfynol, sef cyfweliad sy'n seiliedig ar ymddygiadau.

Os daw nifer fawr o geisiadau i law, efallai y byddwn ni'n cynnal sifft gychwynnol ar y prif faen prawf a nodir isod yn unig.
• Creu ac ymateb i ohebiaeth â chydweithwyr a rhanddeiliaid y tu allan i'r tîm uniongyrchol.

Rydym ni’n croesawu ceisiadau yn benodol gan ymgeiswyr du a lleiafrifoedd ethnig gan nad oes cynrychiolaeth ddigonol yn ein sefydliad ar y lefel hon. Gwneir pob penodiad yn ôl teilyngdod.

Rydym ni'n adolygu'r ffordd y mae talent wedi'i gwasgaru yn rheolaidd er mwyn manteisio i'r eithaf ar ddatblygiad personol a chyflawni cynlluniau busnes.

Mae ein pecyn i ymgeiswyr yn manylu ar y manteision a gynigir gan yr ASB. Cyfeiriwch hefyd at y datganiad telerau ac amodau sydd ynghlwm.

Er gwybodaeth, mae swydd Cynghorydd Polisi debyg hefyd wrthi’n cael ei hysbysebu a byddem hefyd yn croesawu'ch cais am y rôl hon.

Bydd rhestr wrth gefn yn cael ei chadw am gyfnod hyd at 12 mis y gellir gwneud penodiad pellach ohoni.

Oherwydd natur y wefan hon, nid ydym ni’n gallu hysbysebu swyddi yn gwbl ddwyieithog.

Feedback will only be provided if you attend an interview or assessment.

Nationality requirements

This job is broadly open to the following groups:

 • UK nationals
 • nationals of Commonwealth countries who have the right to work in the UK
 • nationals of the Republic of Ireland
 • nationals from the EU, EEA or Switzerland with (or eligible for) status under the European Union Settlement Scheme (EUSS)
 • relevant EU, EEA, Swiss or Turkish nationals working in the Civil Service
 • relevant EU, EEA, Swiss or Turkish nationals who have built up the right to work in the Civil Service
 • certain family members of the relevant EU, EEA, Swiss or Turkish nationals

Further information on nationality requirements

Working for the Civil Service

The Civil Service Code sets out the standards of behaviour expected of civil servants.

We recruit by merit on the basis of fair and open competition, as outlined in the Civil Service Commission's recruitment principles.

The Civil Service embraces diversity and promotes equal opportunities. As such, we run a Disability Confident Scheme (DCS) for candidates with disabilities who meet the minimum selection criteria.

Apply and further information

Once this job has closed, the job advert will no longer be available. You may want to save a copy for your records.

Contact point for applicants Job contact : Name :   Kerys James-Palmer Email :   keys.james-palmer@food.gov.uk   Recruitment team : Email :   hr.recruitment.campaigns@food.gov.uk Further information

If you wish to raise a complaint then please email hr.recruitment.campaigns@food.gov.uk in the first instance.

Similar jobs

Similar jobs