Business Support / Cymorth Busnes - Flexible Working Available

Location
Nationwide
Salary
£24,466
Posted
10 May 2021
Closes
23 May 2021
Hours
Full Time
Contract Type
Permanent

Location

Multi-location (in any of our FSA Offices - Belfast, Cardiff, Birmingham, London or York), or home based in the UK. Please be aware that this role can only be worked within the UK and not overseas. Occasional UK travel will be required with the possibility of overnight stays. Gweithio o sawl lleoliad (yn unrhyw un o Swyddfeydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) – Caerdydd, Belfast, Birmingham, Llundain neu Efrog), neu gartref yn y Deyrnas Unedig (DU). Dim ond yn y DU y gellir ymgymryd â’r rôl hon ac nid o dramor. Bydd angen teithio o bryd i'w gilydd o fewn y DU gyda'r posibilrwydd o aros dros nos.

About the job

The FSA is a non-ministerial department of over 1300 people, with a big vision – to drive change in the food system so that it delivers “food we can trust”. Our primary goal is to continue to protect public health and UK consumers’ wider interest in food. As we have now exited the EU the FSA faces a significant period of change and activity.

An exciting opportunity has arisen as part of the Business Support team in the FSA Wales Directorate.

The post is wide ranging and varied and provides the opportunity to contribute to many key areas of activity within the Agency. The post holder will have direct responsibility for a wide range of corporate and business functions including providing support for the Welsh Food Advisory Committee (WFAC), providing support to the Director of Wales, being the front of house contact point for the Cardiff office, overseeing aspects of the school engagement programme, responsibility for procurement of office supplies and carrying out basic financial functions.

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn adran anweinidogol sydd â dros 1300 o aelodau staff, gyda gweledigaeth fawr – sbarduno newid yn y system fwyd er mwyn sicrhau “bwyd y gallwn ymddiried ynddo”. Ein prif nod yw parhau i ddiogelu iechyd y cyhoedd a buddiannau ehangach defnyddwyr y DU mewn perthynas â bwyd. Gan ein bod bellach wedi ymadael â’r Undeb Ewropeaidd (UE), mae'r ASB yn wynebu cyfnod sylweddol o newid a gweithgarwch.

Mae cyfle cyffrous wedi codi fel rhan o’r Tîm Cymorth Busnes yng Nghyfarwyddiaeth yr ASB yng Nghymru.

Mae'r swydd yn eang ac yn amrywiol ac yn gyfle i gyfrannu at lawer o feysydd allweddol o fewn yr Asiantaeth. Bydd gennych chi gyfrifoldeb uniongyrchol am ystod eang o swyddogaethau corfforaethol a busnes, gan gynnwys darparu cefnogaeth ysgrifenyddol i Bwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru, cefnogi Cyfarwyddwr Cymru, gweithredu fel pwynt cyswllt blaen y t? ar gyfer y swyddfa yng Nghaerdydd, goruchwylio’r rhaglenni ymgysylltu ag ysgolion, cyfrifoldeb dros archebu offer swyddfa a chyflawni swyddogaethau ariannol sylfaenol.

Job description

Duties include:

• Providing support for the WFAC including logistical meeting planning, preparing supporting documents, being contact point for attendees.
• Being Front of house contact point, responsible for answering and coordinating telephone and email enquiries, ensuring responses are provided in a timely manner.
• Ensuring that all requests for Ministerial, Chief Executive and Chairman briefings are commissioned in a timely manner and that contributions are submitted within the timescales requested.
• Providing Director support including diary and mailbox management, organising travel / accommodation requirements and managing Director expenses.

Mae’r dyletswyddau yn cynnwys:

• Cefnogi Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru gan gynnwys cynllunio elfennau logistaidd cyfarfodydd, paratoi dogfennau ategol, bod yn bwynt cyswllt ar gyfer y rheiny sy’n dod i’r cyfarfodydd.
• Bod yn bwynt cyswllt Blaen T? gan fod yn gyfrifol am ateb a chydlynu ymholiadau ffôn ac e-bost, a sicrhau bod ymatebion yn cael eu darparu mewn modd amserol.
• Sicrhau bod pob cais am friff ar gyfer Gweinidogion, y Prif Weithredwr a'r Cadeirydd yn cael ei gomisiynu'n brydlon a bod cyfraniadau'n cael eu cyflwyno o fewn yr amserlenni gofynnol.
• Cefnogi’r Cyfarwyddwr yng Nghymru gan gynnwys rheoli ei ddyddiadur a’i flwch post, trefnu gofynion teithio/llety a rheoli treuliau’r Cyfarwyddwr.
 

Responsibilities

Please read the attached Candidate Pack to discover further details about the role, our organisation, who we are looking for and the criteria we will assess against during the selection process. We look forward to receiving your application and wish you every success.

Darllenwch y Pecyn ar Gyfer Ymgeiswyr sydd ynghlwm i gael rhagor o fanylion am y rôl, ein sefydliad, yr ymgeisydd rydym ni’n chwilio amdano a'r meini prawf y byddwn ni'n asesu yn eu herbyn yn ystod y broses ddethol. Edrychwn ymlaen at weld eich cais gan ddymuno pob llwyddiant i chi.

Languages

The ability to understand, read and converse in Welsh to a level four standard on a skills framework (please see Annex A on pages 18 – 22 of the candidate pack).

Y gallu i ddeall, darllen a siarad Cymraeg, hyd at safon lefel pedwar ar y fframwaith sgiliau (Gweler Atodiad 1 ar dudalennau 19-23 y Pecyn Ymgeiswyr).

Behaviours

We'll assess you against these behaviours during the selection process:

 • Changing and Improving
 • Communicating and Influencing
 • Working Together
 • Delivering at Pace

Benefits

Our candidate pack details the benefits that the FSA has to offer. Please also refer to the attached Terms and Conditions statement.

Things you need to know Security

Successful candidates must pass a disclosure and barring security check.

People working with government assets must complete basic personnel security standard checks.

Selection process details

This vacancy is using Success Profiles, and will assess your Behaviours and Experience.

Full details of the selection process are detailed in the attached candidate pack. This will consist of shortlisting against the essential and desirable person specification criteria stated. If successful at shortlisting stage, you will be invited to the final selection stage consisting of a behaviours-based interview and an unseen Welsh comprehension test (further details of the test will be advised to short-listed candidates on the interview date).

In the event of receiving a large number of applications an initial sift may take place on just the identified lead criteria indicated below:
• Creating and responding to correspondence with colleagues and stakeholders outside the immediate team.

We particularly welcome applications from black and minority ethnic candidates as they are under-represented within our organisation at this level. All appointments are made on merit.

We actively review the deployment of talent on a periodic basis in the interests of optimising personal development and the achievement of business plans.

Our candidate pack details the benefits that the FSA has to offer. Please also refer to the attached terms and conditions statement.

A reserve list will be held for a period up to 12 months from which further appointment may be made.

Due to the nature of this platform, we cannot advertise posts fully bilingually.

Mae manylion llawn y broses ddethol i'w gweld yn y pecyn i ymgeiswyr sydd ynghlwm. Bydd hyn yn cynnwys llunio rhestr fer yn erbyn y meini prawf hanfodol a dymunol a nodir. Os byddwch yn llwyddo i gyrraedd y rhestr fer, fe'ch gwahoddir i'r cam dethol olaf sy'n cynnwys cyfweliad yn seiliedig ar ymddygiadau a phrawf darllen a deall Cymraeg (bydd manylion pellach y prawf yn cael eu rhannu â’r ymgeiswyr ar y rhestr fer ar ddyddiad y cyfweliad).

Os daw nifer fawr o geisiadau i law, efallai y byddwn ni'n cynnal sifft gychwynnol ar y prif faen prawf a nodir isod yn unig.
• Creu ac ymateb i ohebiaeth â chydweithwyr a rhanddeiliaid y tu allan i'r tîm uniongyrchol.

Rydym ni’n croesawu ceisiadau yn benodol gan ymgeiswyr du a lleiafrifoedd ethnig gan nad oes cynrychiolaeth ddigonol yn ein sefydliad ar y lefel hon. Gwneir pob penodiad yn ôl teilyngdod.

Rydym ni'n adolygu'r ffordd y mae talent wedi'i gwasgaru yn rheolaidd er mwyn manteisio i'r eithaf ar ddatblygiad personol a chyflawni cynlluniau busnes.

Mae ein pecyn i ymgeiswyr yn manylu ar y manteision a gynigir gan yr ASB. Cyfeiriwch hefyd at y datganiad telerau ac amodau sydd ynghlwm.

Bydd rhestr wrth gefn yn cael ei chadw am gyfnod hyd at 12 mis y gellir gwneud penodiad pellach ohoni.

Oherwydd natur y wefan hon, nid ydym ni’n gallu hysbysebu swyddi yn gwbl ddwyieithog.

Feedback will only be provided if you attend an interview or assessment.

Nationality requirements

This job is broadly open to the following groups:

 • UK nationals
 • nationals of Commonwealth countries who have the right to work in the UK
 • nationals of the Republic of Ireland
 • nationals from the EU, EEA or Switzerland with (or eligible for) status under the European Union Settlement Scheme (EUSS)
 • relevant EU, EEA, Swiss or Turkish nationals working in the Civil Service
 • relevant EU, EEA, Swiss or Turkish nationals who have built up the right to work in the Civil Service
 • certain family members of the relevant EU, EEA, Swiss or Turkish nationals

Further information on nationality requirements

Working for the Civil Service

The Civil Service Code sets out the standards of behaviour expected of civil servants.

We recruit by merit on the basis of fair and open competition, as outlined in the Civil Service Commission's recruitment principles.

The Civil Service embraces diversity and promotes equal opportunities. As such, we run a Disability Confident Scheme (DCS) for candidates with disabilities who meet the minimum selection criteria.

Apply and further information

Once this job has closed, the job advert will no longer be available. You may want to save a copy for your records.

Contact point for applicants Job contact : Name :   Lucy Boruk Email :   lucy.boruk@food.gov.uk   Recruitment team : Email :   hr.recruitment.campaigns@food.gov.uk Further information

If you wish to raise a complaint then please email hr.recruitment.campaigns@food.gov.uk in the first instance.

Similar jobs

Similar jobs