Swyddog Materion Cyhoeddus ac Ymgyrchoedd

Location
Lleolir gartref, Cymru
Salary
£29500 Per Annum
Posted
20 Jul 2021
Closes
15 Aug 2021
Ref
2500
Hours
Full Time
Contract Type
Permanent

Swyddog Materion Cyhoeddus ac Ymgyrchoedd

Rydym yn chwilio am unigolyn medrus, brwdfrydig ac sydd wedi’i gymell yn dda i ymuno â’r tîm Polisi a Dylanwadu fel ein Swyddog Materion Cyhoeddus ac Ymgyrchoedd yng Nghymru.

Swydd: Swyddog Materion Cyhoeddus ac Ymgyrchoedd

Lleoliad: Lleolir gartref, Cymru

Oriau: 35 o oriau’r wythnos

Cyflog: Oddeutu £29,500 y flwyddyn

Contract: Parhaol

Dyddiad Cau: 15 Awst 2021

Dyddiad y Cyfweliad: Wythnos yn dechrau ar y 23ain o Awst, 2021

Oherwydd pandemig yr haint Covid-19, cynhelir cyfweliadau drwy fideo-gynadledda. Gadewch inni wybod pan fyddwch yn e-bostio’ch cais, os gwelwch yn dda, a fydd hyn yn rhoi unrhyw heriau ichi.

Gan adrodd i’r Rheolwr Materion Cyhoeddus ac Ymgyrchoedd, ac yn gweithio’n agos iawn â’r Arweinydd Polisi a Dylanwadu cenedl benodol, fe fyddwch yn darparu gweithgareddau materion cyhoeddus ac ymgyrchoedd integredig ein sefydliad ar gyfer Cymru. Fe fyddwch yn cynllunio, yn datblygu ac yn cyflenwi gweithgareddau dylanwadu effeithiol a strategol i helpu i gyflawni amcanion ein tîm ar faterion allweddol sy’n effeithio ar bobl yr effeithir arnynt gan strôc.

Bydd cyfrifoldebau allweddol yn cynnwys:

 

 • darparu gweithgareddau materion cyhoeddus ac ymgysylltu â rhanddeiliaid i gynorthwyo blaenoriaethau dylanwadu’r sefydliad.
 • olrhain a chofnodi cysylltiadau â rhanddeiliaid a chymryd y prif gyfrifoldeb am reoli gwaith â rhanddeiliaid gwleidyddol.
 • darparu monitro gwleidyddol a sganio’r gorwel.
 • cynllunio a gweithredu ymgyrchoedd a gweithgareddau eiriolaeth – a hynny ar-lein ac all-lein – sy’n helpu i sicrhau gwelliannau dros y cyfnod hir i’r rheiny yr effeithir arnynt gan strôc.
 • mynychu, a chynorthwyo eraill i fynychu, cyfarfodydd a digwyddiadau sy’n cynrychioli’r Gymdeithas Strôc, yn cynnwys datblygu cyfarwyddiadau o ansawdd uchel.
 • treulio cyfradd sylweddol o’u hamser yn cynorthwyo gweithgareddau materion cyhoeddus ac ymgyrchoedd drwy’r Deyrnas Unedig, hefyd.

 

Fe fydd gennych:

 

 • Rhywfaint o brofiad o ddylanwadu, ymgyrchu ac eiriolaeth ar lefel genedlaethol neu leol.
 • Dealltwriaeth gadarn o’r cyd-destun gwleidyddol ac iechyd yng Nghymru.
 • Profiad o gynnal dadansoddiad o bolisi a sganio’r gorwel.
 • Gallu i fagu perthnasoedd cryf â rhanddeiliaid allweddol.
 • Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a geiriol ardderchog, gyda phrofiad o ddatblygu cyfarwyddiadau ar gyfer ystod o gynulleidfaoedd.

 

Gallwch ganfod mwy o wybodaeth yn y proffil o’r rôl.

Rydym yn gweithio i wella amrywiaeth ein tîm. Oherwydd rydym yn gwybod bod unigoliaeth yn arwain at brofiad cyfoethocach i’n pobl a gwell cefnogaeth i’r rheiny yr effeithir arnynt gan strôc.

Rydym yn annog yn gryf i bobl o bob cefndir i ymgeisio. Ac rydym yn neilltuol yn ceisio cynyddu nifer y ceisiadau gan y rheiny sydd â phrofiad o fyw â strôc a’r rheiny o gymunedau na chânt eu cynrychioli’n ddigonol.

I allu cyflawni’r rôl, mae’n rhaid ichi fod yn byw a bod â’r hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig.